Forsikring

Når du handler hos 4Sound får du to måneders gratis forsikring. Spørg os i butikken, så vi kan fortælle mere om Danmarks bedste forsikring af musikinstrumenter.

Når du køber et instrument*, får du uden ekstra omkostninger en ekstra forsikring.

*Gælder kun musikinstrumenter, som købes i butikken (ikke tilbehør) med en værdi over 700 kroner.

Forsikringen til dig der spiller musik!

Spiller du i et band, har du et hjemmestudie eller planlægger du at investere i dit drømmeinstrument? Uanset hvad, er der sandsynligvis huller i din forsikringsdækning.

Dit udstyr kan ligesom alt andet blive involveret i et uheld eller en ulykke. Nogle gange sker dét, som bare ikke må ske. Mikrofonen ryger på gulvet, nogen falder over din guitar, dit stagepiano udstøder en røgsky og giver op. Indboforsikringen kan vise sig ikke at dække musikudstyr i almindelighed og særligt ikke det, der opbevares uden for hjemmet.

Her havde det været godt med musikerforsikringen PlaySafe!

PlaySafe er designet til dig som musiker og til de steder, du bruger dit udstyr. Med PlaySafe er du forsikret både hjemme, i øvelokalet og til koncerter. Forsikringen er en ”kaskoforsikring” med lav selvrisiko og inkluderer udgifter til bl.a. lejeomkostninger af udstyr og særlig transport samt mulighed for dækning af selvrisikoen på din indboforsikring.

Spørg vores salgspersonale om PlaySafe – så du kan føle dig tryg

PlaySafe Instrumentforsikring
Betingelser nr. 044-4Sound
Gyldig fra den 01.10.2015
Forsikringsbetingelserne er udviklet i samarbejde med 4Sound.
Forsikringsgiver for denne forsikring er:
Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
DK- 1790 København V
CVR-nummer: 62 94 05 14
Telefon: 33 25 25 25
www.erv.dk

A. Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker det løsøre/forsikrede/udstyr, som er specificeret i policen, og som er forsikringstagers ejendom.

B. Hvor og hvem dækker forsikringen?

Forsikringen dækker i hele verden, dog skal al skadesbehandling foretages i Danmark.

Forsikringen dækker dig som forsikringstager og ejer af det forsikrede løsøre.

Har butikken betalt præmien i hele eller dele af forsikringsperioden, vil butikken i den pågældende forsikringsperiode anses som forsikringstager, og du vil som ejer af løsøret anses som den forsikrede. I den forsikringsperiode hvor du selv har betalt præmien, anses du både som forsikringstager og forsikrede.
Forsikringen kan kun tegnes af butikken og personer, der er tilmeldt Folkeregisteret i Danmark.

C. Forsikringens dækning

Forsikringen dækker følgende ved skade på eller tab af forsikredes løsøre:

 • Når skaden eller tabet er opstået igennem en pludselig og uforudset begivenhed, som er indtruffet i forsikringsperioden. Forsikringen dækker ikke skader, der er opstået som følge af slid og ælde, uanset om skaden viser sig gradvist eller pludseligt.

Udlejningsomkostninger

 • I tilfælde af, at løsøret beskadiges, kan der ydes dækning for udlejning af en lignende genstand med op til DKK 2.500 pr. skadesbegivenhed. Det er et krav, at den indtrufne skade er dækningsberettiget i henhold til disse betingelser, og at der kan fremvises en kvittering for reparation fra butikken eller reparation af en af butikken/Europæiske ERV anvist specialist.

Meromkostninger til transport

 • Hvis det transportmiddel, du og/eller løsøret benytter, kommer ud for en pludselig og uforudset skade på vej til et aftalt arrangement, dækker forsikringen nødvendige meromkostninger for at kunne fuldføre arrangementet med op til DKK 2.500 pr. skadesbegivenhed.

Dækning af selvrisiko

 • Der ydes dækning med op til DKK 2.500 for selvrisikoen ved en dækningsberettiget skade, som også er omfattet som en dækningsberettiget skade i din indboforsikring. Hvis skadesudgifterne ikke overstiger selvrisikoen, ydes der ikke dækning.

Sikkerhedsforskrifter/omsorgspligt

 • Du har pligt til at behandle det forsikrede løsøre med almindelig omhu.
 • Det forsikrede løsøre skal til enhver tid opbevares i et aflåst rum.
 • Ved opbevaring i et køretøj dækker forsikringen kun, når det forsikrede løsøre ikke har været synligt udefra.
 • For at undgå revner og sprækker i akustiske instrumenter som følge af tør luft, skal der benyttes luftfugter, når det er nødvendigt.

Er de i betingelserne nævnte sikkerhedsforskrifter og almindelig omhu ikke imødekommet, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde, medmindre uagtsomheden har været simpel og af ringe betydning for det opståede skadestilfælde.

Undtagelser

Forsikringen dækker ikke:

 • Skader på løsøret der skyldes slitage.
 • Skader der er omfattet af en garanti eller en anden køberetlig reklamationsordning.
 • Ridser, skrammer og mærker der ikke har væsentlig indvirkning på funktionen/anvendeligheden af det forsikrede løsøre.
 • Tab af eller skade på løsøret som den forsikrede har forårsaget ved forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser.
 • Skader der er opstået, imens det forsikrede løsøre har været til reparation, forarbejdning eller rengøring hos tredjemand.
 • Skade som erstattes af anden forsikring.

D. Skadesbehandling og skadeanmeldelse

Såfremt dækningsberettigede skader eller tab ikke uden ugrundet ophold anmeldes til butikken, kan erstatningen nedsættes, hvis omstændighederne taler for dette.

Ved enhver skadesanmeldelse skal gyldig police, bon/kvittering og/eller anden tilsvarende dokumentation fremvises.

Er det forsikrede løsøre stjålet eller på anden vis bortkommet, skal tabet anmeldes til politiet, og du skal efterlyse det bortkomne løsøre på politiets hittegodskontor i den by, hvor skadesbegivenheden er indtrådt. Politianmeldelsen skal vedlægges din skadesanmeldelse til butikken.

Ved skadesanmeldelse skal du oplyse, hvis det forsikrede løsøre er forsikret igennem en anden forsikringsgiver, eksempelvis dit indboselskab.

Har du modtaget erstatning for bortkommet løsøre, og returneres løsøret til dig på et senere tidspunkt, skal dette omgående indrapporteres til butikken. Du kan herefter vælge at beholde det forsikrede løsøre mod at tilbagebetale erstatningen kontant eller overdrage det forsikrede løsøre til butikken.

E. Vurderings-, værdi-, ogerstattningsfastsættelse

Du har ikke krav på højere erstatning end de i betingelserne/policen nævnte forsikringssummer.

Beskadiget løsøre skal i første omgang repareres, og bortkommet eller totalskadet løsøre erstattes med et nyt, tilsvarende løsøre til en tilsvarende pris, dog højest op til forsikringssummen.

Er det ikke muligt at erstatte det forsikrede løsøre med tilsvarende, brugt løsøre, foretages der en vurdering af, hvad prisen på det pågældende løsøre i givet fald ville have været, hvis det havde eksisteret.

Værdifastsættelsen af løsøret sker uden hensyn til affektionsværdi.

Europæiske ERV har ret til at fastsætte, om en dækningsberettiget skade skal erstattes med henholdsvis kontantudbetaling eller med nyt, brugt eller repareret løsøre.

Modsvarer værdien af løsøret efter en reparation ikke værdien, før skaden indtrådte, udbetales der erstatning for den eventuelle værdiformindskelse.

For at opnå erstatning i henhold til denne forsikring er det et krav, at al reparation af beskadiget og/eller indkøb af nyt løsøre foretages af/i butikken eller af et af Europæiske ERV anvist alternativ.

F. Selvrisiko

Din forsikring er tegnet med en selvrisiko på 15 % af forsikringssummen, dog minimum DKK 200 og højst DKK 1.000 pr. skadesbegivenhed. Ved reparation beregnes selvrisikoen ud fra omkostningerne til reparationen. Dækningerne: ”Udlejningsomkostninger”, ”Meromkostninger til transport” samt ”Dækning af selvrisiko” er ikke tegnet med selvrisiko. Selvrisikoen skal betales kontant samtidig med, at erstatningsudstyr eller det reparerede løsøre afhentes i butikken.

G. Forsikringsperiode og fornyelse

Forsikringsperioden fremgår af din police. Har du modtaget forsikringen uden omkostninger sammen med dit køb af det forsikrede løsøre, gælder forsikringen i to måneder fra og med datoen, der fremgår på kvitteringen/bonen. Har du købt forsikringen sammen med det forsikrede løsøre, gælder forsikringen i 15 måneder fra og med datoen, der fremgår på kvitteringen/bonen. Forinden forsikringsperiodens udløb tilbydes du at forny forsikringen med en forsikringsperiode på yderligere et år. Fornyelsen af forsikringen sker ved, at du betaler den præmieopkrævning, der fremsendes.

Forsikringen fornyes ikke, hvis du er bosat permanent i udlandet.

Fortrydelsesret

Efter den til enhver tid gældende lov om forsikringsaftaler har du fortrydelsesret.
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag hvor du har fået udleveret forsikringsbetingelserne. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, søndag eller Grundlovsdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt meddele butikken, at du har fortrudt købet af forsikringen.

Opsigelse af forsikringen

Forsikringen kan opsiges skriftligt af dig eller Europæiske ERV med mindst 30 dages varsel til udløbet af forsikringsperioden. Herudover kan du i forsikringsperioden altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned – dog har Europæiske ERV ret til at opkræve et gebyr i tilfælde af opsigelse i løbet af forsikringsperioden.

Efter enhver anmeldt skade kan du eller Europæiske ERV opsige forsikringen med 14 dages varsel. Opsigelsen skal ske i perioden fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter Europæiske ERVs betaling eller afvisning af skaden. Præmie tilbagebetales ikke, hvis du opsiger forsikringen i tilfælde af skade.

H. Præmiebetaling og erstatningsansvar

Ved opkrævning af præmien beregnes skadesforsikringsafgift efter den til enhver tid gældende lov om afgift af skadesforsikringer eller andre eventuelle afgifter til staten.

Betaling af første præmie
Du skal overholde de betalingsfrister, der fremgår af den præmieopkrævning du modtager ved oprettelsen af forsikringen for at du er sikret dækning i henhold til denne forsikring. Det fremgår af den første opkrævning, hvornår dækningen ophører, hvis du ikke betaler første præmie rettidigt.

Betaling af senere præmier
Ved betaling af senere præmier skal du overholde de betalingsfrister, der fremgår af den valgte betalingsmetode. Betaler du ikke til tiden, sendes en påmindelse om betaling med oplysninger om konsekvenserne af for sen betaling.

Er forsikringen opsagt på grund af manglende rettidig betaling, kan forsikringen dog træde i kraft igen såfremt præmien betales senest 3 måneder efter den først udsendte præmieopkrævning. Hvis præmien først betales efter forsikringen er opsagt på grund af manglende betaling, er der kun dækning såfremt du kan bevise at præmien var betalt inden skaden indtraf.

I. Dobbeltforsikring

Hvis samme løsøre er forsikret mod samme skade i flere forsikringsselskaber, er hvert forsikringsselskab erstatningsansvarligt overfor den forsikrede som om det selskab alene havde tegnet forsikring for pågældende løsøre. Den forsikrede har dog ikke ret til højere erstatningssum i alt sammenlagt fra de forskellige forsikringsselskaber, end den sum der modsvarer skaden. Overstiger de samlede forsikringssummer fra de forskellige forsikringsselskaber, skadessummen fordeles ansvaret mellem forsikringsselskaberne forholdsmæssigt ud fra disse forsikringssummer.

J. Bortfald af erstatningsansvar

Din ret til dækning af skade eller tab i henhold til denne forsikring kan bortfalde eller begrænses i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om Forsikringsaftaler, hvis du f.eks.:

 • forsætligt har fremkaldt eller forværret forsikringsbegivenheden.
 • ved forsæt eller groft uagtsomt har afgivet urigtige oplysninger eller bevidst har fortiet en omstændighed som måtte antages at være af betydning for vurderingen af dækning i henhold til forsikringen.
 • tilsidesætter dine forpligtelser i henhold til disse forsikringsbetingelser.

K. Forsikringsaftaleloven

For denne forsikring gælder Lov om forsikringsaftaler i Danmark.